1 stycznia 2020

DOŚWIADCZENIE

Nasi pracownicy posiadają wykształcenie w zakresie geologii.

Dysponujemy uprawnieniami Ministerstwa Środowiska kategorii IV w zakresie hydrogeologii oraz kategorii VII w zakresie geologii inżynierskiej.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie w zawodzie zdobyliśmy na przestrzeni lat 2008-2020  dzięki pracy w Krakowskim Przedsiębiorstwie Geologicznym, gdzie braliśmy udział przy opracowywaniu:

  • Projektów robót geologicznych:

– ujęć wód podziemnych przeznaczonych dla zaopatrzenia w wodę do spożycia

– dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i wód zwykłych w obszarach bilansowych

  • Dokumentacji hydrogeologicznych:

– ustalających zasoby eksploatacyjne ujęcia

– ustalających zasoby dyspozycyjne wód leczniczych i potencjalnie leczniczych obszaru bilansowego

– określających warunki hydrogeologiczne w związku z ustanowieniem obszarów ochronnych GZWP

– warunków hydrogeologicznych w związku z inwestycją mogącą zanieczyścić wody podziemne.

  • Przeprowadzaniu badań modelowych:

– dla wyznaczenia zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych obszarów bilansowych

– dla wyznaczenia granic obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych

– ocena oddziaływania spiętrzonych wód zbiornika retencyjnego.

  • Opracowywaniu Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000

– występowanie i hydrodynamika pierwszego poziomu wodonośnego

– wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód pierwszego poziomu wodonośnego.

Okres 2012-2018 to praca w rodzinnej firmie GEOSOND S.C.

gdzie braliśmy udział przy opracowywaniu:

  • Projektów robót geologicznych:

– dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla posadowienia obiektów budowlanych

– dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla posadowienia obiektów budowlanych inwestycji liniowych

  • Dokumentacji geologiczno-inżynierskich i opracowań geotechnicznych:

– dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla posadowienia obiektów budowlanych w prostych, złożonych jak i skomplikowanych warunkach gruntowych

– dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla posadowienia obiektów budowlanych inwestycji liniowych

– określających warunki geologiczno-inżynierskie w związku z inwestycjami mogącymi potencjalnie lub znacząco oddziałującymi na środowisko

– dla określenia warunków geologicznych w związku z budową sieci lokalnego monitoringu kontrolnego

  • dla ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

2012-2020 przedstawiamy spis ważniejszych opracowań zrealizowanych przez zespół geologów w firmie HYDROLOGIC. Nasze doświadczenie wynika z prowadzenia prac w różnych warunkach geologicznych, na terenie całej Polski.

Geotechnika:

* Badania geotechniczne dla określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowościach Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Zabrodzie, Nowa Wieś Wrocławska, Gądów i Cesarzowice wraz z włączeniem do sieci na terenie miasta Wrocławia, woj. dolnośląskie

*Badania geotechniczne określające nośność podłoża  dla budowy kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkalnego Rudnik, powiat raciborski, woj. śląskie

*Badania geotechniczne dla budowy stacji uzdatniania wody, hydroforni oraz lokalnej sieci wodociągowej w miejscowości Jeleśnia, powiat Żywiecki, woj. śląskie

*Badania dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski, powiat tarnowski, woj. małopolskie

*Badania geotechniczne dla projektowanej rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rzepiennik Strzyżewski i Biskupi, gm. Rzepiennik Strzyżewski i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rzepiennik Suchy gm. Rzepiennik Strzyżewski, powiat tarnowski, woj. małopolskie

*Badania geotechniczne dla projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Turza, Rzepiennik Biskupi, gm. Rzepiennik Strzyżewski, powiat. tarnowski, woj, małopolskie

*Badania geotechniczne dla celów projektu budowy rurociągu relacji OG Radlin II – OC Radlin I, miejscowość Żerków, powiat jarociński, woj. wielkopolskie.

*Badania  dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 858 od km 8+190 do km 8+700 wraz z budową mostu na rzece Tanew w km 8+540 oraz budowy i przebudowy niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych, miejscowość Ulanów, powiat Niżański, woj, podkarpackie

*Badania geotechniczne dla potrzeb określenia nośności podłoża dla budowy  Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego, Ustroń, powiat cieszyński, woj. śląskie

*Badania geotechniczne dla potrzeb określenia nośności podłoża pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z garażem dwustanowiskowym wraz zagospodarowaniem terenu, Szczyrk, powiat bielski, woj. śląskie

*Badania geotechniczne określająca nośność podłoża  dla rozbudowy Szkoły w Mnikowie, powiat krakowski, woj. małopolskie

*Badania geotechniczne dla wielowariantowej koncepcji budowy mostu na rzece Wiśle w ciągu DW 775 w miejscowości Nowe Brzesko, powiat proszowicki, bocheński, woj. małopolskie.

*Badania geotechniczne dla rozbudowy szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej, powiat. dąbrowski, woj. małopolskie.

*Badania geotechniczne dla potrzeb określenia nośności podłoża dla rozbudowy hali magazynowej nr 20 na Zakładzie Alstom Constal w Chorzowie, woj. śląskie

*Badania geotechniczne określające warunki gruntowe i genezę osuwania się mas ziemnych na terenie nieruchomości gruntowej  przy ul. Błogockiej w Cieszynie, powiat cieszyński, woj. śląskie

Badania geologiczno-inżynierskie:

*Badania dla określenia geologiczno-inżynierskich warunków podłoża dla projektowanej sieci wodociągu w ciągu ulicy Trowniki w Brennej, powiat cieszyński, woj. śląskie

*Badania dla określenia geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski, powiat tarnowski, woj. małopolskie

*Badania dla określenia geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia projektowanej rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rzepiennik Strzyżewski i Biskupi, gm. Rzepiennik Strzyżewski i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rzepiennik Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski, powiat tarnowski, woj. małopolskie

*Badania dla ustalenia geologiczno-inżynierskich warunków podłoża dla projektowanej  sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Łącznej i Bładnickiej w Ustroniu, powiat. cieszyński, woj. śląskie.

*Badania dla określenia geologiczno-inżynierskich warunków podłoża dla projektowanej budowy budynku zamieszkania zbiorowego z usługami towarzyszącymi  w Wiśle, powiat cieszyński, woj. śląskie

*Badania geologiczno-inżynierskie dla: budowy obwodnicy Skawiny- nowej drogi krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44 wraz z budową obiektu mostowego, budową skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 44 oraz niezbędną infrastrukturą. M. Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie

*Badania dla określenia geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Turza, Rzepiennik Biskupi, gm. Rzepiennik Strzyżewski, powiat tarnowski, woj. małopolskie.

*Badania dla określenia geologiczno-inżynierskich warunków podłoża dla projektowanej budowy jednorodzinnego obiektu mieszkalnego na terenie nieruchomości gruntowej  przy ul. Nowe Osiedle w Skoczowie

Hydrogeologia:

*Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych Czantoria 1 z utworów kredy górnej dla zaopatrzenia w wodę obiektów Kolei Linowej CZANTORIA w Ustroniu.

*Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne studni głębinowej G-1, dla zaopatrzenia w wodę pensjonatu ,,Groblice’’przy ulicy Sanatoryjnej w Ustroniu.

*Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych   z utworów czwartorzędowych dla potrzeb obiektu rekreacyjno-sportowego w Ustroniu.

*Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych, dla zaopatrzenia w wodę Zakładu Produkcyjnego Trumpf, Mauxion w Skoczowie

*Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla zaopatrzenia w wodę Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

*Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych S-1 z utworów paleogenu na terenie Szkoły Podstawowej w Przyłękowie, gmina Świnna, powiat. żywiecki, woj. śląskie

*Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów paleogenu dla zaopatrzenia gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Jeleśnia, powiat żywiecki, woj. śląskie

*Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych S-1 z utworów kredy górnej dla potrzeb Dworku Myśliwskiego w Brennej

*Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych S-1/K z utworów kredy górnej dla zaopatrzenia w wodę budynku wielofunkcyjnego stanowiącego zaplecze projektowanej stacji narciarskiej zlokalizowanej przy „Parkingu u Kowalskiego” w Szczyrku

*Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych niebędących kopalinami z utworów paleogenu
zlokalizowanego w miejscowości Mroków na dz. o nr ewid. 61/16, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie

*Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych S-1 z utworów paleogenu, zlokalizowanego na szczycie  Małojurskiego Gronia  w Jaworzynce.

Badania w związku z wykorzystaniem ciepła ziemi:

*Dokumentacja geologiczna z wykonania otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła ziemi na działce nr 24 w miejscowości Czajowice, gmina Wielka Wieś, powiat krakowski, woj. małopolskie.

*Dokumentacja geologiczna z wykonania otworów wiertniczych wykorzystujących ciepło Ziemi na działce w miejscowości Rudnik, powiat raciborski, woj. śląskie

*Dokumentacja geologiczna z wykonania otworów wiertniczych wykorzystujących ciepło Ziemi na działce  przy ul. Skrzyszowskiej w Jastrzębiu Zdroju.

*Dokumentacja geologiczna z wykonania otworów wiertniczych wykorzystujących ciepło Ziemi na działce o nr ewidencyjnym 1043/78 w miejscowości Orzesze, powiat mikołowski, woj. śląskie